Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc

Xem sổ kết quả theo tỉnh
Miền Bắc
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
05/09/2022
05/10/2022
Đến
Kiểu hiển thị kết quả
Đầy đủ

XSMB 05/09/2022

XSMB 06/09/2022

XSMB 07/09/2022

XSMB 08/09/2022

XSMB 09/09/2022

XSMB 10/09/2022

XSMB 11/09/2022

XSMB 12/09/2022

XSMB 13/09/2022

XSMB 14/09/2022

XSMB 15/09/2022

XSMB 16/09/2022

XSMB 17/09/2022

XSMB 18/09/2022

XSMB 19/09/2022

XSMB 20/09/2022

XSMB 21/09/2022

XSMB 22/09/2022

XSMB 23/09/2022

XSMB 24/09/2022

XSMB 25/09/2022

XSMB 26/09/2022

XSMB 27/09/2022

XSMB 28/09/2022

XSMB 29/09/2022

XSMB 30/09/2022

XSMB 01/10/2022

XSMB 02/10/2022

XSMB 03/10/2022

XSMB 04/10/2022

XSMB 05/10/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,