Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc

Xem sổ kết quả theo tỉnh
Miền Bắc
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
28/04/2022
28/05/2022
Đến
Kiểu hiển thị kết quả
Đầy đủ

XSMB 28/04/2022

XSMB 29/04/2022

XSMB 30/04/2022

XSMB 01/05/2022

XSMB 02/05/2022

XSMB 03/05/2022

XSMB 04/05/2022

XSMB 05/05/2022

XSMB 06/05/2022

XSMB 07/05/2022

XSMB 08/05/2022

XSMB 09/05/2022

XSMB 10/05/2022

XSMB 11/05/2022

XSMB 12/05/2022

XSMB 13/05/2022

XSMB 14/05/2022

XSMB 15/05/2022

XSMB 16/05/2022

XSMB 17/05/2022

XSMB 18/05/2022

XSMB 19/05/2022

XSMB 20/05/2022

XSMB 21/05/2022

XSMB 22/05/2022

XSMB 23/05/2022

XSMB 24/05/2022

XSMB 25/05/2022

XSMB 26/05/2022

XSMB 27/05/2022

XSMB 28/05/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,