Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc

Xem sổ kết quả theo tỉnh
Miền Bắc
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
06/01/2023
05/02/2023
Đến
Kiểu hiển thị kết quả
Đầy đủ

XSMB 06/01/2023

XSMB 07/01/2023

XSMB 08/01/2023

XSMB 09/01/2023

XSMB 10/01/2023

XSMB 11/01/2023

XSMB 12/01/2023

XSMB 13/01/2023

XSMB 14/01/2023

XSMB 15/01/2023

XSMB 16/01/2023

XSMB 17/01/2023

XSMB 18/01/2023

XSMB 19/01/2023

XSMB 20/01/2023

XSMB 21/01/2023

XSMB 22/01/2023

XSMB 23/01/2023

XSMB 24/01/2023

XSMB 25/01/2023

XSMB 26/01/2023

XSMB 27/01/2023

XSMB 28/01/2023

XSMB 29/01/2023

XSMB 30/01/2023

XSMB 31/01/2023

XSMB 01/02/2023

XSMB 02/02/2023

XSMB 03/02/2023

XSMB 04/02/2023

XSMB 05/02/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,