XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ ba 13/04/2021

Kết quả XSMT Thứ ba 06/04/2021

Kết quả XSMT Thứ ba 30/03/2021

Kết quả XSMT Thứ ba 23/03/2021

Kết quả XSMT Thứ ba 16/03/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,