Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Hải Phòng

Kết quả XSHP 18/09/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,